Skip to main content

Rejsebetingelser
Almindelige betingelser for rejser med
Travel By Heart – Greenland ApS

Vi er ikke altid herre over det arktiske klima som uanset årstiden kan betyde forsinkelser og ændrede rejseplaner, som ligger uden for TBH’s indflydelse.

TBH fralægger sig ansvar for evt. forsinkelser og deraf følgende mulige ændringer eller aflysninger af rejseplaner for forhold som TBH ikke har indflydelse på. TBH vil altid arbejde ihærdigt for at rejsen gennemføres som planlagt.

Rejsebetingelser for rejser med TBH

 • Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er fælles bedste at vi har opfattelse af rejsen og dens indhold.
 • Vi forventer, at du som kunde har sat dig ind i de rejsebetingelser, der gælder, og det aftalegrundlag, der er mellem dig som kunde og os som rejseudbyder.
 • Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Travel by Heart (i det følgende rejsearrangøren) og rejsende (i det følgende kunden), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

Aftaleindgåelse

Indgåelsen

En aftale om køb af en rejse mellem kunden og TBH er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af kunden. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

Tilbuddet accepteres af kunden, når denne foretager betaling på TBHs hjemmeside. Forinden har kunden ved tilkendegivelse i en ”klik af”-boks modtaget og accepteret disse almindelige betingelser.

Ved skræddersyede rejser fremsender TBH tilbud til kunden samt almindelige betingelser. Kunden skal skriftligt acceptere tilbuddet inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt kunden ikke accepterer tilbuddet inden denne frist, er TBH ikke længere bundet af tilbuddet.

TBH kan ved tydelig tilkendegivelse over for kunden bestemme, at aftalen først anses for indgået ved kundens rettidige indbetaling af rejsens pris eller et depositum, som angivet i aftalen. Kunden har forinden dette tidspunkt modtaget disse almindelige betingelser.

Rejsedokumenter

TBH fremsender efter aftalens indgåelse uden unødig forsinkelse rejsedokumenterne (eksempelvis et rejsebevis, en ordrebekræftelse, en faktura og/eller en rejseplan) til kunden.

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem kunden og TBH, herunder men ikke begrænset til ændringer i pakkerejsen, foregår på , e-mailadresse eller anden kontaktform, som kunden har gjort brug af i forbindelse aftalens indgåelse.

Kunden er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at TBH kan kontakte kunden både før og under rejsen.

Hvis kunden ikke modtager rejsedokumenterne inden 72 timer, skal kunden straks kontakte TBH Såfremt kunden har opgivet en e-mailadresse, bør man forinden tjekke spamfiltret.

Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 4.3.) og straks reagere over for TBH, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

Pris og betaling

Pris

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, kunden har købt hos TBH.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Rejsens samlede pris fremgår af kundens faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos kunden vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

TBH opkræver ikke kreditkortgebyrer ved betaling med private kreditkort, der er udstedt inden for EU. Når du som kunde betaler med firmakreditkort eller kort, der er udstedt udenfor EU, opkræver TBH det gebyr, som vi selv betaler ved indløsning af betalingen.

Betaling

Misligholder kunden sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har TBH ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har TBH ret til betaling af det beløb, som kunden ville miste efter reglerne i afsnit 6.2., såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

Afbestillings- og rejseforsikring

TBH giver inden aftaleindgåelsen kunden oplysninger om muligheden for eller forpligtelsen til at tegne en forsikring, der dækker kundens udgifter ved opsigelsen af aftalen (afbestillingsforsikring) eller udgifterne til hjemtransport mv. i tilfælde af ulykke, sygdom eller død (rejseforsikring) samt vilkårene for disse forsikringer.

Rejsearrangøren modtager provision for salg af forsikringer. Kunden kan ved henvendelse til rejsearrangøren få oplyst provisionens størrelse.

Ønsker kunden at tegne en afbestillingsforsikring eller en rejseforsikring via rejsearrangøren, skal kunden meddele rejsearrangøren dette, inden aftalen er endeligt indgået.

Sygdomsafbestillingsforsikring hos Travel by Heart:

Vi anbefaler, at du tegner en sygdomsafbestillingsforsikring, når du bestiller din rejse. Denne skal tegnes i forbindelse med rejsens bestilling og skal betales sammen med depositum. Hvis du ved bestilling af rejsen har købt en sygdomsafbestillingsforsikring, indebærer dette, at du indtil afrejsen kan afbestille rejsen pa grund af sygdom og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien til sygdoms- afbestillingsforsikringen. Hvis afbestillingen først sker efter afrejsen, dækker sygdomsafbestillingsforsikringen ikke. En sygdomsafbestillingsforsikring koster 6,25% af rejsens pris. Vi gør opmærksom på at afbestillingsforsikringer allerede kan være inkluderet i årsrejseforsikringer, kreditkort m.m. og opfordrer til at man undersøger dette inden der tegnes en sygdomsafbestillingsforsikring. For at du kan få refunderet det indbetalte beløb kræves der, at du med en lægeattest kan dokumentere, at du selv eller din ægtefælle/samlever, dine børn, svigerbørn, børnebørn, søskende, forældre, bedsteforældre og svigerforældre, din svoger/svigerinde eller dine rejseledsagere rammes af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som umuliggør eller i væsentlig grad vanskeliggør, at du deltager på rejsen. Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom. Lægeattesten skal være Travel by Heart i hænde senest 1 måned efter afbestilling. Hos Travel by Heart tilbyder vi Europæiske Rejseforsikringers forskellige ferieforsikringer med supplerende forsikringer for ulykke, bagagedækning, erstatningsrejse og forsinket fremmøde.

Kundens generelle pligter:

Pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter (bl.a. vaccinationer)

Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer.

Rejsearrangøren oplyser ved indgåelse af aftalen kunden om pas og visumkrav, herunder oplysninger om den forventede anskaffelsestid for at opnå visum. Rejsearrangøren oplyser desuden om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i kraft af vaccinationskrav eller lignende samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Kunden kan kontakte rejsearrangøren for yderligere information om disse regler.

Rejsearrangørens oplysninger om pas og visumkrav til kunden tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal kunden gøre rejsearrangøren opmærksom herpå, således at kunden kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

For danske statsborgere er der ikke visumpligt til Grønland, Island og Færøerne. Vær opmærksom på at der kan gælde andre regler i fald du har bopæl i Danmark, men ikke er dansk statsborger.

Grønland er ikke medlem af Schengen, men kun omfattet af Schengen informationssystemet. Det betyder, at Schengen visum ikke giver adgang til Grønland. Personer fra visumpligtige lande skal ved ansøgning om dansk visum anføre, at visum også skal gælde for Grønland.

EU-borgeres nationale ID-kort kan ikke anvendes som legitimationsdokument ved indrejse i Grønland. De skal medbringe pas.

Nordiske borgere skal ikke medbringe pas. De skal medbringe foto ID i henhold til flysikkerhedsreglerne.

Se i øvrigt Udlændingestyrelsens hjemmeside www.nyidanmark.dk hvor der er nærmere oplysninger om visumpligtige lande, visumregler mv.

Ved rejser udenfor Europa skal pas normalt være gyldige mindst 6 måneder efter hjemkomst. Ved rejser til USA skal der foretages en forhåndsregistrering på esta.cbp.dhs.gov Travel by Heart påtager sig ikke noget ansvar for manglende gyldigt pas, nødvendige visa eller indrejsetilladelser.

Bevægelseshæmmede personer

Det vil fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale, hvorvidt rejsen generelt er egnet for bevægelseshæmmede personer. Kunden kan desuden før aftalens indgåelse anmode rejsearrangøren om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til kundens behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at kunden giver rejsearrangøren alle nødvendige og relevante oplysninger om kundens behov.

Navne på rejsedokumenter

Kunden er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks meddele dette til rejsearrangøren, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på kundens forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan kunden ikke holde rejsearrangøren ansvarligt.

Rettidigt fremmøde. Hvis kunden ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal kunden kontakte rejsearrangøren. Ved kundens manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller rejsearrangøren vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og kunden vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen for den refunderet.

Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis kunden ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger.

Kunden kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan kunden ikke kun benytte sig af en hjemrejse.

Kunden skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Kunden er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check-in køen, hvis kunden må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst kunden individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted af enten rejsearrangøren, repræsentanter for denne eller rejsearrangørens underleverandører.

Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for rejsearrangørens kontrol. Kunden kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende overfor rejsearrangøren.

Ordensbestemmelser

Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at kunden af rejsearrangøren eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er kunden ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Kunden er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling over for kunden i forbindelse med kundens upassende adfærd. Kunden er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som kunden eventuelt vil blive påført, ligesom kunden ikke kan gøre krav gældende overfor rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Manglende efterlevelse

Overholder kunden ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan kunden ikke gøre krav gældende hverken mod rejsearrangøren, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører.

Rettidigt fremmøde

I de tilfælde hvor kunden ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal kunden rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere.

Ændringer af den indgåede aftale

Overdragelse af pakkerejsen

Kunden kan overdrage rejsen til en anden person mod et gebyr på DKK 2.500,-. Meddelelse om overdragelse skal gives til rejsearrangøren på et varigt medium senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at kunden mister retten til at overdrage pakkerejsen.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af rejsearrangøren, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af kundens rejsedokumenter.

I den forbindelse henledes kundens opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter).

Det vil fremgå af kundens rejsedokumenter, hvis flybilletten eller de øvrige rejseydelser ikke kan ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

Prisændringer

Rejsearrangøren kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker ændringer i:

 • prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder,
 • skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen,
 • valutakurser, som er af betydning for

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Afregnes en del af pakkerejsens pris i anden valuta end DKK, vil dette beløb eller dets andel af den samlede pris fremgå af fakturaen. Udenlandske valutaer, der anvendes til beregning af pakkerejsens pris, vil fremgå af fakturaen, med angivelse af valutabetegnelse, kursen for denne samt den dato* for den fastsatte kurs.

Ved ændringer i rejsens pris underretter rejsearrangøren kunden om prisforhøjelser og prisnedsættelser. Underretningen skal ske på et varigt medium og senest 20 dage før afrejse. Prisen kan max. forhøjes med 8% af pakkerejsens pris. Hvis forhøjelsen er mere end 8 % af pakkerejsens pris, vil kunden være berettiget til at hæve aftalen.

Ved prisfald som følge af ændringer i ovenstående forhold har kunden ret til en prisnedsættelse, der svarer til det prisfald, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren har i den forbindelse ret til at fradrage omkostninger forbundet med tilbagebetalingen til kunden.

Kundens ændringer af pakkerejsen

Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte rejsearrangøren hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsearrangøren at ændre pakkerejsen, skal kunden afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer, som rejsebureauet ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis kunden fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen inden pakkerejsens påbegyndelse.

Uvæsentlige ændringer

Rejsearrangøren er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden kundens samtykke. Kunden er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser kunden om de pågældende ændringer.

Andre ændringer

Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse enten;

 • foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen,
 • eller ikke kan levere bestemte ydelser, som kunden har anmodet og som rejsearrangøren har accepteret at levere,
 • eller hæver prisen på rejsen med mere end 8% har kunden følgende rettigheder:
 • kunden kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen,
 • eller hvis rejsearrangøren tilbyder det, kan kunden deltage i en

Rejsearrangøren er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til kunden og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have for pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår kundens skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at kunden anses for at have accepteret ændringer omfattet af 5.4.2.

Kunden kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af oven- stående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Aftalens ophør:

Fortrydelsesret

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

Afbestilling af pakkerejsen

Normale afbestillingsvilkår

Kunden kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående standardiserede afbestillingsvilkår, medmindre rejsearrangøren inden aftalens indgåelse skriftlige har oplyst, at afbestilling vil ske efter en individuel beregning af afbestillingsgebyret, svarende til pakkerejsen pris med fradrag af sparede omkostninger og eventuelle indtægter fra salg af de afbestilte rejseydelser.

 • Ved afbestilling senest 60 dage før afrejsedagen tilbagebetaler rejsearrangøren kunden det erlagte beløb med fradrag på det betalte depositum, et gebyr på DKK 2.500,00 pr. person. OBS: ved skræddersyede rejser svarer gebyret/depositum til 50% af rejsens pris.
 • Sker afbestilling senere end 60 dage før afrejsedagen og senest 30 dage før det i rejsedokumenterne anførte afgangstidspunkt, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 50% af rejsens totale pris.
 • Sker afbestilling senere end 30 dage før afrejsen, har rejsearrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr

Kunden kan på anmodning få en begrundelse for afbestillingsgebyrets størrelse.

Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.

Kunden kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at kunden kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Kunden har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra rejsearrangøren.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt

Kan kunden ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2.

For rundrejser gælder, at kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

Tidspunkt for tilbagebetaling og beregning af afbestillingsgebyr.

Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 6.2.1 og 6.2.2 skal ske senest 14 dage efter kundens afbestilling af pakkerejsen, hvorfor beregning af gebyret ved individuel afbestilling ligeledes senest beregnes på dette tidspunkt i forhold til muligheden for gensalg af de afbestilte rejseydelser.

Rejsearrangørens opsigelse

Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

Rejsearrangøren kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og rejsearrangøren underretter kunden om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

Kunden får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og kunden vil ikke have krav på erstatning.

Mangler og reklamation:

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse – undervejs eller på rejsemålet – skal kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til rejsearrangøren, dennes repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår.

Hvis rejsearrangørens repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter kundens opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal kunden reklamere direkte over for arrangøren.

Kunden skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsearrangørens medarbejdere og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør kunden sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader kunden at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for kundens ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation.

Vi er ikke altid herre over det arktiske klima som uanset årstiden kan betyde forsinkelser og ændrede rejseplaner som ligger uden for TBH’s indflydelse

TBH fralægger sig ethvert ansvar for evt. forsinkelser og deraf følgende mulige ændringer eller aflysninger af rejseplaner for forhold som TBH ikke har indflydelse på.

TBH vil altid arbejde ihærdigt for at rejsen gennemføres som planlagt.

Begrænsninger i rejsearrangørens erstatningsansvar

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Rejsearrangøren begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Rejsearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris – som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsearrangøren – skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsearrangøren. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod rejsearrangøren gældende.

Kunden kan klage til Travel by Heart på e-mail mail@travelbyheart.gl

Adgang til modregning ved udbetaling af erstatning og/eller kompensation

Kunden skal ved fremsendelsen af sin reklamation til rejsearrangøren oplyse, om kunden også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt kunden har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har rejsearrangøren ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i den erstatning og/eller kompensation, som kunden har modtaget fra transportøren.

Garanti i rejsegarantifonden

TBH er et Grønlandsk selskab, og da Grønland ligger udenfor EU, vil de ikke dække, selvom vi er medlem.